Všeobecné obchodné a dodacie podmienky

Obchodné podmienky

Obsahom týchto všeobecných obchodných podmienok je úprava práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou:

1. Základné údaje

ZaPe, spol. s.r.o.
Harmónia 3679
900 01  Modra

IČO: 53 132 076
IČ DPH: SK2121276740     
DIČ: 1044080664

Zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. : 146034/B

ako predávajúcim (ďalej len „Predávajúci“) a fyzickou osobou alebo právnickou osobou,  ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s Predávajúcim, tým, že si objednala tovar ponúkaný Predávajúcim ( ďalej len „Tovar“ alebo „Predmet kúpy“) niektorým z uvedených spôsobov:

 1. na internetovom obchode stránky https://klaret.sk
 2. prostredníctvom emailu na adrese: obchod@klaret.sk
 3. telefonicky na tel. čísle + 421 /0/ 905 998 913, v pracovných dňoch od 8:00 do 18:30

(ďalej len „Kupujúci“)

Kupujúci a Predávajúci spolu označovaní aj ako „Zmluvné strany“.

Kontaktné údaje predávajúceho:

email: obchod@klaret.sk
telefón: + 421 /0/ 905 998 913
poštová adresa: ZaPe spol. s r.o., Harmónia 3679, Modra 90001 
IBAN pre bezhotovostné platby: SK48 1100 0000 0029 4708 7881

Adresa pre osobné odbery, reklamácie a vrátenie tovaru a iné: Rožňavská 22, Bratislava 821 04

Tovar alebo Predmet kúpy:

Tovar alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke podľa vystavených vzorov umiestnených na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho. Uvedené obrázky môžu byť len ilustračné. V prípade uvedenia chybnej ceny tovaru na internetových stránkach elektronického obchodu a jeho následnom objednaní kupujúcim, bude kupujúci okamžite po zistení tejto skutočnosti predávajúcim upovedomený. V takomto prípade môže kupujúci, rovnako ako predávajúci od kúpnej zmluvy odstúpiť.

2. Všeobecné obchodné podmienky:

Kupujúci potvrdzuje, že odoslaním objednávky predávajúcemu, resp. telefonickým alebo e-mailovým objednaním súhlasí s obchodnými a inými podmienkami uvedenými na stránkach elektronického obchodu predávajúceho (ďalej len „kúpna zmluva”).

Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od týchto všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. V prípade nedostupnosti tovaru bude táto skutočnosť kupujúcemu oznámená a prípadné už uhradené finančné prostriedky vrátené na účet kupujúceho.

Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok a sú dostupné na webovej adrese: www.klaret.sk  v časti - Všeobecné obchodné podmienky.

Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom  kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý Predávajúci ponúka( ďalej ako ,,Kupujúci").

Služby poskytované Predávajúcim sú oprávnený využívať len osoby staršie ako 18 rokov a tiež aj podnikateľské subjekty v postavení kupujúceho, ktoré vyjadrili súhlas s týmito VOP. Kupujúcim nie je osoba, ktorá nedovŕšila vek 18 rokov. Predávajúci  si vyhradzuje právo odmietnuť dodanie Tovaru osobe, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené týmito VOP.


3. Uzatváranie kúpnej zmluvy

Kupujúci vytvorením a odoslaním Nákupného košíka voči Predávajúcemu uskutočňuje jednostranný návrh na dodanie Tovaru prezentovaného na webovej adrese Predávajúceho za účelom prípadného uzavretia Kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim. 

Kupujúci vytvorením a potvrdením Nákupného košíka uskutočňuje návrh na dodanie Tovaru nachádzajúceho sa na webovej stránke a do okamihu dodania Tovaru uvedeného v Nákupnom košíku nemôže byť žiadny z úkonov Predávajúceho považovaný za akceptáciu takéhoto návrhu. 

Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy Kupujúceho Predávajúcim. Záväzným akceptovaním Objednávky Kupujúceho Predávajúcim je e-mailové potvrdenie. Predávajúci Kupujúcemu o akceptovaní Objednávky po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru požadovaného Kupujúcim emailom zašle „potvrdenie objednávky“. Predávajúci vybavuje akceptované objednávky v poradí, v akom prichádzajú. Predávajúci neručí za neprijatie objednávky prostredníctvom internetu v dôsledku nezavineného výpadku spojenia, príp. iných technických problémov.

Súčasťou procesu tvorby Nákupného košíka je aj potvrdenie Kupujúceho o tom,    že sa oboznámil so znením VOP, ako aj udelenie súhlasu Kupujúceho v týmito VOP.  Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že Predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru").  

Ak je niektorý Tovar vložený do Nákupného košíka nedostupný, je Predávajúci v rámci Oznámenia o prijatí oprávnený, nie však povinný, informovať Kupujúceho (najmä telefonicky) ohľadom existencie náhradného Tovaru, ktorý sa svojou cenou, povahou a vlastnosťami najviac približuje nedostupnému Tovaru (ďalej ako ,,Náhradný tovar")

Tovar uvádzaný na webovej stránke Predávajúceho nepredstavuje záväznú ponuku na kúpu Tovaru v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky. Dostupnosť Tovaru nachádzajúceho sa na webovej stránke je viazaná na aktuálne skladové zásoby a preto Predávajúci negarantuje jeho dostupnosť.

V prípade, ak si Kupujúci vloží do Nákupného košíka Tovar, ktorý sa dodáva na váhu, Predávajúci si vyhradzuje právo dodať Tovar s hmotnosťou, ktorá je odlišná od hmotnosti uvedenej v Nákupnom košíku v rozpätí odchýlky +/- 10% a to najmä v závislosti od druhu dodávaného Tovaru. Ak si to povaha  Tovaru, ktorý sa predáva na váhu umožňuje a Kupujúci si do Nákupného košíka (resp. do poznámky k tovaru) vloží Tovar zadaním počtu kusov namiesto váhy Tovaru, Predávajúci dodá Kupujúcemu objednaný počet kusov Tovaru a Kúpna cena tohto Tovaru bude určená podľa váhy Kupujúcim skutočne prevzatého množstva Tovaru.

Ďalej platí, že odmietnutie prevzatia Tovaru Kupujúcim v mieste dodania Tovaru nemá pre Kupujúceho nijaký právny následok a neznamená napr. odstúpenie od Kúpnej zmluvy. Avšak je povinný zaplatiť Náklady na dodanie  Náklady na dodanie sú dostupné v týchto sekcii ,,Spôsoby doručenia".

Odstúpenie od Kúpnej zmluvy

Kupujúci je v súlade so zákonom 102/2014 § 7 ods. 1, oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky (podľa zákona "od kúpnej zmluvy", ak už kupujúci prevzal tovar) do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Lehota sa považuje za akceptovanú, ak oznámenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Kupujúci môže uplatniť právo odstúpenia od zmluvy u Predávajúceho zaslaním Oznámenia o odstúpení na e-mailovú adresu Predávajúceho: obchod@klaret.sk alebo na korešpondenčnú adresu Predávajúceho: Peter Semjan, Harmónia 3679, Modra 90001

Oznámenie o odstúpení sa rozumie akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie Kupujúceho adresované Predávajúcemu, ktorým Kupujúci vyjadrí svoju vôľu odstúpenia od uzavretej Kúpnej zmluvy. Oznámenie o odstúpení by malo obsahovať minimálne tieto náležitosti: (a) identifikačné údaje Predávajúceho, (b) identifikačné údaje Kupujúceho, (c) číslo Objednávky, (d) presnú špecifikáciu tovaru, od ktorého kúpy Kupujúci odstupuje, (e) ak je Oznámenie o odstúpení v písomnej podobe je potrebné uviesť aj dátum jeho spísania a vlastnoručný podpis Kupujúceho.

Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy v týchto prípadoch:

(a) pre predaji Tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;

(b) pri predaji Tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo hygienických dôvodov a ktoré ochranný obal bol po dodaní Tovaru porušený;

(c) v iných prípadoch výslovne vymedzených v ustanovení §7 ods. 6 Zákona č.102/2014 Z.z

Predávajúci je povinný bez odkladu, najneskôr v lehote do 14 dní odo dňa doručenia Oznámenia o odstúpení vrátiť Kupujúcemu platby, ktoré od neho prijal na základe Kúpnej zmluvy. Predávajúci nie je povinný vrátiť  Kupujúcemu platby pred tým, ako mu je Tovar doručený. Platba je vrátená rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri úhrade Tovaru.

Kupujúci je povinný najneskôr do 3 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy zaslať Tovar späť Predávajúcemu alebo ho osobne odovzdať na adrese prevádzky. Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy Kupujúci znáša náklady na vrátenie Tovaru Predávajúcemu.

Kupujúci je povinný v prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy vrátiť Tovar Predávajúcemu v rovnakom stave, v akom ho Kupujúc prevzal pri uzavretí Kúpnej zmluvy (úplný, nepoškodený). Tovar, ktorý je chránený výrobcom proti otvoreniu, nesmie byť vrátený po odstránení ochranného balenia alebo ochranného označenia. V opačnom prípade má Predávajúci nárok na náhradu škody a/alebo nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia.


4. Práva a povinnosti predávajúceho

- dodať na základe záväzne akceptovanej objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve a kvalite, zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu

- zabezpečiť kompletnú realizáciu objednávky riadne, včas a s náležitou odbornou starostlivosťou

- zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch Kupujúceho

- neposkytovať osobné údaje Kupujúceho tretím osobám s výnimkou poskytnutia údajov kuriérskej spoločnosti nevyhnutných pre správne a včasné doručenie tovaru.

- má povinnosť odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru, spolu s faktúrou ako daňovým dokladom a pokladničným bločkom.

- má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar

-  Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť vykonať dodanie Tovaru Kupujúcemu, ktorý si:

(a) minimálne 2x objednal dodanie Služby v jednom kalendárnom mesiaci, pričom ani raz si daný Tovar neprevzal v Mieste dodania,

(b) objednávka Služby je v rozpore s týmito VOP, resp. s príslušnými všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi.

Predávajúci si vyhradzuje právo v prípade potreby dodatočne overiť Registračné a Objednávacie údaje Kupujúceho, obsah Nákupného košíka Kupujúceho a ďalších údajov týkajúcich sa času, miesta a spôsobu dodania Tovaru najmä telefonicky alebo e-mailom.

Predávajúci si vyhradzuje právo dodať Kupujúcemu obmedzené množstvo Tovaru uvedeného v Nákupnom košíku.

Kupujúci má možnosť poveriť prevzatím Tovaru aj tretiu osobu iba za predpokladu, že táto osoba má vek 18 rokov a zároveň si Predávajúci vyhradzuje právo overiť vek osoby, ktorá preberá Tovar  v mene Kupujúceho a ak táto osoba nespĺňa stanovenú podmienku, Predávajúci jej odmietne Tovar odovzdať  a to najmä v prípadoch, ak sa jedná o dodanie Tovaru, ktorého predaj je limitovaný dosiahnutím zákonom stanovenej vekovej hranice 18 rokov (osobitne pri dodaní nápojov s obsahom alkoholu).


5. Základné práva a povinnosti kupujúceho

- minimálna objednávka pre bezplatné doručenie v rámci Bratislavy je nad 60€ s DPH (vrátane)

- pri objednávke do 60€ s DPH je cena za doručenie vo výške 6€ s DPH

- v objednávke uviesť výlučne pravdivé údaje, tak aby bolo možné správne a včas doručiť objednaný tovar prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,

- je povinný potvrdiť v dodacom alebo prepravnom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby

- má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite a na miesto dohodnutom zmluvnými stranami – uvedenom pri objednávaní tovaru

- Súčasťou procesu tvorby Nákupného košíka je aj potvrdenie Kupujúceho o tom, že sa oboznámil so znením VOP, ako aj udelenie súhlasu Kupujúceho v týmito VOP.  Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že Predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru").  


6. Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
 2. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má výrobky a služby v držbe má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.
 3. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (vždy zahrňujúce aj dodacie, platobné, reklamačné a iné podmienky uvedené na internetovej stránke predávajúceho) sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.
 4. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy a kupujúci svojou objednávkou potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Nakupovanie v obchode

 1. Objednávanie sa realizuje potvrdením “Pridať do košíka”, ktoré je umiestnené pri každom výrobku. Vaše objednávanie sa zobrazuje v hornej pravej časti stránky vo forme nákupného košíka. Jeho obsah a počet kusov je možné počas nákupu meniť.
 2. Pred objednaním tovaru nie je nutné, aby bol zákazník zaregistrovaný a prihlásený.
 3. Minimálna objednávka pre bezplatné doručenie v rámci Bratislavy je nad 60€ s DPH (vrátane). Doprava bude realizovaná buď osobne Predávajúcim alebo zmluvnou kuriérskou spoločnosťou. Pri objednávke do 60€ s DPH je cena za doručenie vo výške 6€ s DPH.
 4. Pokračovať v nákupe môžete opakovaným výberom akejkoľvek značky alebo oddelenia v ľavej časti obrazovky. Obsah nákupného košíka ostane zachovaný počas celej doby vášho prehliadania a objednávania výrobkov.
 5. Pokiaľ ste s obsahom nákupného košíka spokojný, potvrďte v nákupnom košíku “pokračovať”. Dostanete sa do záväznej objednávky, kde máte možnosť skontrolovať obsah objednávky, vaše osobné údaje s poštovou adresou, na ktorú bude tovar zaslaný a zvoliť si spôsob platby a dopravy.
 6. Po skontrolovaní a doplnení údajov môžete svoju objednávku odoslať pomocou “odoslať objednávku”. Po odoslaní vám príde od nás e-mailom potvrdenie o jej prijatí.


Ochrana osobných údajov

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uchovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.

Predávajúci sa zaväzuje, že osobné údaje, ktoré sú nám zverené, nebudú bez Vášho súhlasu poskytnuté tretím osobám ani iným subjektom. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Údaje slúžia výlučne pre potreby predávajúceho, súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a na marketingové účely predávajúceho.

Predávajúci sa riadi Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti Predávajúceho s GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky).

Povinné údaje pri objednávke:

Fyzická osoba (súkromná osoba) je povinná uviesť: meno a priezvisko kupujúceho, názov a označenie produktov (podľa informácií na stránkach elektronického obchodu), množstvo, telefonický kontakt a e-mailovú adresa kupujúceho, vybraný spôsob platby a doručenia tovaru, adresu pre doručenie tovaru.

Právnická osoby (firma) je povinná uviesť: názov firmy, sídlo firmy (zapísané v obchodnom registri), IČO a IČ DPH ak ste registrovaný ako platca DPH a prevádzkujete podnikateľskú činnosť, meno a priezvisko osoby zodpovednej za objednávku, označenie produktov (podľa informácií na stránkach elektronického obchodu), množstvo, telefonický kontakt a e-mailovú adresa kupujúceho, vybraný spôsob platby a doručenia tovaru, adresu pre doručenie.


Spôsoby doručenia

Objednaný tovar doručujeme osobne v Bratislave a okolí alebo prostredníctvom zmluvnej kuriérskej spoločnosti.

Osobné odbery sú možné v pracovné dni 16:00-17:00.

Štandardná doba doručenia je do 48 hodín od potvrdenia prijatia objednávky.

Minimálna objednávka pre bezplatné doručenie v rámci Bratislavy je nad 60€ s DPH (vrátane), pri objednávke do 60€ s DPH je cena za doručenie vo výške 6€ s DPH.

Spôsob platby

Platobnou kartou na webovskej stránke. 

Platobnou kartou priprevzatí tovaru. 

V prípade technických alebo iných problémov znemožňujúcich platbu kartou je možná aj platba v hotovosti. Predávajúci je v zmysle platných predpisov povinný Kupujúcemu emailom zaslať správnu faktúru aj s platným VS.


Reklamačný poriadok

Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nezodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho. Pri zásielkovom obchode je akceptovaná reklamácie spísaná ihneď pri preberaní tovaru – rozdiely zistené po bezvýhradnom prevzatí zásielky neuznávame.

Pri reklamácii zakúpeného tovaru je nutné, aby kupujúci zaslal alebo predložil reklamovaný tovar spolu so všetkými dokladmi, ktoré mu boli vydané v rámci vybavenia objednávky. K reklamácii je potrebné pripojiť aj popis charakteru chyby. V prípade, že kupujúci vracia poškodený tovar, musí ho vrátiť kompletný tak, ako ho prevzal.

Informácie o priebehu vybavovania reklamácie sú zasielané elektronickou poštou na e-mailovú adresu uvedenú Kupujúcim, prípadne na poštovú adresu uvedenú v objednávke reklamovaného tovaru. Ak Kupujúci vyžaduje zasielanie informácii na inú adresu, musí túto skutočnosť uviesť v oznámení o reklamácii.

Predajca nezodpovedá za chyby spôsobené nešetrným zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením.

Zodpovednosť za chyby tovaru

Predávajúci zodpovedá len za Chyby, ktoré má predávaný Tovar do okamihu jeho prevzatia Kupujúcim. Za tovar, ktorý bol použitý a Chyby vznikli jeho manipuláciou Predávajúci nezodpovedá. Ak sa jedná o Tovar, ktorý bol zakúpený za nižšiu Kúpnu cenu Predávajúci nezodpovedá za Chyby na základe ktorých bola táto nižšia cena dojednaná.

Predávajúci nesie zodpovednosť za Chyby, ktoré sa vyskytnú po prevzatí Tovaru Kupujúcim v záručnej dobe. Záručná doba na účely Reklamačných podmienok sa rozumie dátum spotreby alebo dátum minimálnej trvanlivosti Tovaru.

Predávajúci nezodpovedá za Chyby Tovaru, ak:

(a) Kupujúci spôsobil Chybu Tovaru sám (napr. v dôsledku nesprávneho skladovania Tovaru);

(b) Kupujúci pred prevzatím Tovaru v Chybe Tovaru vedel, resp. bol na Chybu Tovaru výslovne a jasne upozornený a tiež, ak bola pre Chybu Tovaru poskytnutá zľava z Kúpnej ceny Tovaru;

(c) Chyba vznikla v Záručnej dobe v dôsledku opotrebovania Tovaru spôsobeného nesprávnym skladovaním;

(d) Chyby Tovaru boli spôsobené zásahom neoprávnenej osoby do Tovaru alebo jeho súčasti;

(e) ak sa Tovar reklamuje po uplynutí Záručnej doby alebo inej lehoty, v rámci ktorej si má Tovar uchovať svoje špecifické vlastnosti (dátum spotreby alebo doba minimálnej trvanlivosti).

Ak má Tovar predávaný za nižšiu cenu Chybu, za ktorú zodpovedá Predávajúci, má Kupujúci namiesto práva na výmenu Tovaru právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny Tovaru.WEBOVÁ STRÁNKA

Predávajúci je oprávneným prevádzkovateľom Webovej stránky. V súlade s príslušnými právnymi predpismi na úseku ochrany práv duševného vlastníctva, najmä zákonom č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Autorský zákon“), je Predávajúci oprávnený vykonávať všetky práva duševného vlastníctva vzťahujúce sa k webovej stránke, vrátane jej obsahu, vizualizácie, dizajnu, všetkých vyobrazení, ako aj všetkých databáz tvoriacich jej obsah. 

Fotografie Tovaru vyobrazeného na Internetovej stránke majú výlučne ilustračný charakter, slúžia výhradne na prezentáciu Tovaru Predávajúceho a môžu sa mierne odlišovať od skutočne dodaného Tovaru. Fotografie, vrátane popisu predávaného Tovaru, dodávajú Predávajúcemu jeho výrobcovia alebo dodávatelia, alebo priamo Predávajúci. 

Kupujúci, resp. ktorákoľvek iná osoba, je povinná používať Internetovú stránku v súlade s účelom, na ktorý slúži, ustanoveniami týchto VOP, dobrými mravmi, ako aj všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, a zároveň je povinná zdržať sa činností, ktoré môžu narušiť správne technické fungovanie Internetovej stránky.

 Je zakázané:

(a) poškodzovať dobrú povesť Predávajúceho a/alebo tretích osôb,

(b) akýmkoľvek spôsobom narúšať fungovanie Internetovej stránky,

(c) akýmkoľvek spôsobom znemožňovať alebo obmedzovať iných Kupujúcich v používaní webovej stránky,

(d) akýmkoľvek spôsobom zasahovať do obsahu bezpečnostnej štruktúry alebo samotnej technickej povahy webovej stránky,

(e) využívať webovú stránku na rozosielanie nevyžiadaných správ (spamov),

(f) posielať vírusy a/alebo akékoľvek iné nebezpečné alebo škodlivé programy na Internetovú stránku,

(g) vytvárať falošné správy za účelom falšovania identity Kupujúceho,

(h) vykonávať akékoľvek činnosti za účelom vniknutia do účtov iných Kupujúcich.

Predávajúci si vyhradzuje právo dočasne obmedziť prístup Kupujúceho k webovej stránke za účelom vykonania jej aktualizácie a/alebo údržby, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia Kupujúceho. Predávajúci nezodpovedá za škodu spôsobenú v súvislosti s dočasnou nefunkčnosťou webovej stránky a/alebo  neoprávneným zásahom tretích osôb do  webovej stránky.

Pri návšteve webovej stránky sa do počítača, mobilu a/alebo iného elektronického zariadenia Kupujúceho stiahnu tzv. súbory cookies (ďalej len ako „Súbory cookies“). Súbory cookies sa následne pri každej ďalšej návšteve Internetovej stránky posielajú späť na pôvodnú stránku alebo na stránku, ktorá príslušný Súbor cookies rozoznáva. Súbory cookies umožňujú využívať niektoré základné funkcie Internetovej stránky, preto Predávajúci odporúča Kupujúcim, aby ich ponechali aktívne. V prípade zablokovania alebo inej formy odmietnutia Súboru cookies bude funkcia webovej stránky znížená, Kupujúci napr. nebude môcť pridať položky do Nákupného košíka, pokračovať v realizácii úhrady Informatívnej ceny Tovaru alebo využívať služby Predávajúceho, ktoré si vyžadujú prihlásenie Kupujúceho. V prípade ponechania aktívnych Súborov cookies je potrebné, aby sa Kupujúci nezabudol odhlásiť z Účtu, pokiaľ používa zdieľaný počítač.


Všeobecné ustanovenia

Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej Kúpnej zmluvy uzavretej medzi Predávajúcim a Kupujúcim. V prípade, ak Predávajú a Kupujúci uzatvoria písomnú Kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú odlišné podmienky od týchto VOP, majú ustanovenia písomnej Kúpnej zmluvy prednosť pred ustanoveniami týchto VOP.

Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo doplniť tieto VOP. Zmeny a doplnky VOP vstupujú do účinnosti dňom ich uverejnenia na webovej stránke Predávajúceho. Dňom uverejnenia nových VOP strácajú predošlé VOP účinnosť. Zmeny a doplnenia VOP však nebudú žiadnym spôsobom porušovať alebo obmedzovať práva Kupujúceho vyplývajúce z Objednávok potvrdených Predávajúcim pred nadobudnutím účinnosti nových VOP.


Dozor nad poskytovaním služieb vykonáva

  - Inšpektorát SOI (Slovenská obchodná inšpekcia) pre bratislavský kraj. Adresa: Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava   

Odbor výkonu dozoru

tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04       Web: www.soi.sk

  - Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky, Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava, Adresa: Polianky 8, 84101 Bratislava – mesto, Telefón: +421264461209, Email: podatelna.BA@svps.sk Web: www.svps.sk


Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, Zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov a Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. 

Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť od 1.10. 2020.

Informácie o možnosti podávania sťažností a podnetov

V prípade akýchkoľvek problémov, otázok, pripomienok, podnetov a sťažností sa môže Kupujúci obrátiť na Predávajúceho zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu Predávajúceho: obchod@klaret.sk alebo telefonicky na čísle: +421 905 998 913.