Všeobecné obchodné a dodacie podmienky

Obchodné podmienky

Obsahom týchto všeobecných obchodných podmienok je úprava práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou:

1. Základné údaje

AM Solution, s.r.o.
Korabinského 42
811 02  Bratislava

IČO: 47 554 274
IČ DPH: SK2023976977      
DIČ: 2023976977

Zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. : 95070/B 

ako predávajúcim (ďalej len „Predávajúci“) a fyzickou osobou alebo právnickou osobou,  ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s Predávajúcim, tým, že si objednala tovar ponúkaný Predávajúcim ( ďalej len „Tovar“ alebo „Predmet kúpy“) niektorým z uvedených spôsobov:

 1. na internetovom obchode stránky https://klaret.sk
 2. prostredníctvom emailu na adrese: obchod@klaret.sk
 3. telefonicky na tel. čísle + 421 /0/ 918 612 808, v pracovných dňoch od 8:00 do 16:30

(ďalej len „Kupujúci“)

Kupujúci a Predávajúci spolu označovaní aj ako „Zmluvné strany“.

Kontaktné údaje predávajúceho:

email: obchod@klaret.sk
telefón: + 421 /0/ 918 612 808
poštová adresa: AM Solution, s.r.o., Korabinského 42, 811 02 Bratislava 
IBAN pre bezhotovostné platby: SK78 1100 0000 0029 4802 8920

Tovar alebo Predmet kúpy:

Tovar alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke podľa vystavených vzorov umiestnených na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho. Uvedené obrázky môžu byť len ilustračné. V prípade uvedenia chybnej ceny tovaru na internetových stránkach elektronického obchodu a jeho následnom objednaní kupujúcim, bude kupujúci okamžite po zistení tejto skutočnosti predávajúcim upovedomený. V takomto prípade môže kupujúci, rovnako ako predávajúci od kúpnej zmluvy odstúpiť.

2. Všeobecné obchodné podmienky:

Kupujúci potvrdzuje, že odoslaním objednávky predávajúcemu, resp. telefonickým alebo e-mailovým objednaním súhlasí s obchodnými a inými podmienkami uvedenými na stránkach elektronického obchodu predávajúceho (ďalej len „kúpna zmluva”).

Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od týchto všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. V prípade nedostupnosti tovaru bude táto skutočnosť kupujúcemu oznámená a prípadné už uhradené finančné prostriedky vrátené na účet kupujúceho.

3. Uzatváranie kúpnej zmluvy

Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy Kupujúceho Predávajúcim.  Záväzným akceptovaním Objednávky Kupujúceho Predávajúcim je e-mailové potvrdenie Predávajúcim Kupujúcemu o akceptovaní Objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako „potvrdenie objednávky“. Predávajúci vybavuje akceptované objednávky v poradí, v akom prichádzajú. Predávajúci neručí za neprijatie objednávky prostredníctvom internetu v dôsledku nezavineného výpadku spojenia, príp. iných technických problémov 

4. Práva a povinnosti predávajúceho

- dodať na základe záväzne akceptovanej objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve a kvalite, zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu

- zabezpečiť kompletnú realizáciu objednávky riadne, včas a s náležitou odbornou starostlivosťou

- zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch Kupujúceho

- neposkytovať osobné údaje Kupujúceho tretím osobám s výnimkou poskytnutia údajov kuriérskej spoločnosti nevyhnutných pre správne a včasné doručenie tovaru.

- má povinnosť odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru, spolu s faktúrou (platba na faktúru iba pri dlhodobých zmluvných vzťahoch )ako daňovým dokladom a pokladničným bločkom, pri platbe v hotovosti

- má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar

5. Základné práva a povinnosti kupujúceho

- minimálna objednávka pre bezplatné doručenie v rámci Bratislavy je nad 50€ s DPH (vrátane)

- pri objednávke do 50€ s DPH je cena za doručenie vo výške 5€ s DPH

- v objednávke uviesť výlučne pravdivé údaje, tak aby bolo možné správne a včas doručiť objednaný tovar prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,

- je povinný potvrdiť v dodacom alebo prepravnom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby

- má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite a na miesto dohodnutom zmluvnými stranami – uvedenom pri objednávaní tovaru

6. Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
 2. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má výrobky a služby v držbe má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.
 3. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (vždy zahrňujúce aj dodacie, platobné, reklamačné a iné podmienky uvedené na internetovej stránke predávajúceho) sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.
 4. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy a kupujúci svojou objednávkou potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Nakupovanie v obchode

 1. Objednávanie sa realizuje potvrdením “Pridať do košíka”, ktoré je umiestnené pri každom výrobku. Vaše objednávanie sa zobrazuje v hornej pravej časti stránky vo forme nákupného košíka. Jeho obsah a počet kusov je možné počas nákupu meniť.
 2. Pred objednaním tovaru nie je nutné, aby bol zákazník zaregistrovaný a prihlásený.
 3. Minimálna objednávka pre bezplatné doručenie v rámci Bratislavy je nad 50€ s DPH (vrátane) kuriérskou spoločnosťou GLS, pri objednávke do 50€ s DPH je cena za doručenie vo výške 5€ s DPH
 4. Pokračovať v nákupe môžete opakovaným výberom akejkoľvek značky alebo oddelenia v ľavej časti obrazovky. Obsah nákupného košíka ostane zachovaný počas celej doby vášho prehliadania a objednávania výrobkov.
 5. Pokiaľ ste s obsahom nákupného košíka spokojný, potvrďte v nákupnom košíku “pokračovať”. Dostanete sa do záväznej objednávky, kde máte možnosť skontrolovať obsah objednávky, vaše osobné údaje s poštovou adresou, na ktorú bude tovar zaslaný a zvoliť si spôsob platby a dopravy.
 6. Po skontrolovaní a doplnení údajov môžete svoju objednávku odoslať pomocou “odoslať objednávku”. Po odoslaní vám príde od nás e-mailom potvrdenie o jej prijatí.

Ochrana osobných údajov

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uchovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.

Predávajúci sa zaväzuje, že osobné údaje, ktoré sú nám zverené, nebudú bez Vášho súhlasu poskytnuté tretím osobám ani iným subjektom. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Údaje slúžia výlučne pre potreby predávajúceho, súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a na marketingové účely predávajúceho.

Povinné údaje pri objednávke:

Fyzická osoba (súkromná osoba) je povinná uviesť: meno a priezvisko kupujúceho, názov a označenie produktov (podľa informácií na stránkach elektronického obchodu), množstvo, telefonický kontakt a e-mailovú adresa kupujúceho, vybraný spôsob platby a doručenia tovaru, adresu pre doručenie tovaru.

Právnická osoby (firma) je povinná uviesť: názov firmy, sídlo firmy (zapísané v obchodnom registri), IČO a IČ DPH ak ste registrovaný ako platca DPH a prevádzkujete podnikateľskú činnosť, meno a priezvisko osoby zodpovednej za objednávku, označenie produktov (podľa informácií na stránkach elektronického obchodu), množstvo, telefonický kontakt a e-mailovú adresa kupujúceho, vybraný spôsob platby a doručenia tovaru, adresu pre doručenie.

Spôsoby doručenia

 Objednaný tovar doručujeme prostredníctvom kuriérskej spoločnosti GLS

Štandardná doba doručenia je do 24 hodín, pri expres doručení do 12:00h nasledujúceho dňa od prijatia objednávky

Minimálna objednávka pre bezplatné doručenie v rámci Bratislavy je nad 50€ s DPH (vrátane), pri objednávke do 50€ s DPH je cena za doručenie vo výške 5€ s DPH

Spôsob platby

Hotovosť – platba pri osobnom odbere

TATRAPAY

Splatnosť faktúry – iba v prípade dohody pri dlhodobých zmluvných vzťahoch

Reklamačný poriadok

Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nezodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho. Pri zásielkovom obchode je akceptovaná reklamácie spísaná ihneď pri preberaní tovaru – rozdiely zistené po bezvýhradnom prevzatí zásielky neuznávame.

Pri reklamácii zakúpeného tovaru je nutné, aby kupujúci zaslal alebo predložil reklamovaný tovar spolu so všetkými dokladmi, ktoré mu boli vydané v rámci vybavenia objednávky. K reklamácii je potrebné pripojiť aj popis charakteru chyby. V prípade, že kupujúci vracia poškodený tovar, musí ho vrátiť kompletný tak, ako ho prevzal.

Náklady na dopravu k nám hradí zákazník, späť k zákazníkovi hradíme my. Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch, bez zbytočného odkladu.

Informácie o priebehu vybavovania reklamácie sú zasielané elektronickou poštou na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim, prípadne na poštovú adresu uvedenú v objednávke reklamovaného tovaru. Ak kupujúci vyžaduje zasielanie informácii na inú adresu, musí túto skutočnosť uviesť v oznámení o reklamácii.

Predajca nezodpovedá za chyby spôsobené nešetrným zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením.

Vzťahy neupravené obchodnými podmienkami AM Solution, s.r.o. sa riadia zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.